Thông báo‎ > ‎

Yêu cầu nộp bài lớp hè 2012

đăng 02:22 19 thg 7, 2012 bởi admin ptvuong.com   [ đã cập nhật 02:28 19 thg 7, 2012 ]

I.      Hardcopy(in đóng quyển): tài liệu giới thiệu chương trình (in từ tài liệu doc trong CD)

      Nội dung tài liệu như sau

                            1.  Giới thiệu về chương trình

                            2. Mô tả chức năng

                                    - Các chức năng chính

                                    - Hướng dẫn sử dụng

                            3. Cấu trúc chương trình

                                   - Sơ đồ các module chính

                                   - Sơ đồ lớp

                                   - Thiết kế giao diện

                                   - Cấu trúc dữ liệu, giải thuật quan trọng (nếu có)

                                   - Thiết kế database (nếu có)

                            4. Source code các module chính

                                   - Source code ghi theo từng chức năng của chương trình và giải thích các code Quan trọng

                                        + Mục đích từng file code (Liệt kê, chức năng các class)

                                        + Giải thích các hàm quan trọng trong file, các phương thức quan trọng của class

                                        + Giải thích các hàm trong các thư viện đã sử dụng

                            5. Tài liệu tham khảo


II.      SoftCopy(CD hoặc DVD):

-          Tài liệu dạng .DOC(DOCX) trình bày đề tài: giới thiệu đề tài, các vấn đề cần giải quyết, các kỹ thuật sử dụng để giải quyết, càng chi tiết càng tốt, chỉ trình bày source code quan trọng

-          Tài liệu dạng  .PPT(PPTX) báo cáo đề tài

-          Thư mục <Tên phần mềm>: chứa chương trình gồm 2 thư mục

·   SETUP: chứa các tập tin dùng để install chương trình thi hành, các tập tin dữ liệu thử

·   SOURCE: chứa các tập tin nguồn, các tập tin dữ liệu thử

-          Thư mục Ref: chứa các tài liệu, văn bản dùng để tham khảo

-          Thư mục SOFT: chứa các phần mềm liên quan

-          Tập tin hướng dẫn sử dụng đĩa CD.

-          Bảng phân chia công việc trong nhóm


                III. Upload toàn bộ bài nộp lên mediafire với tên file như sau: [UIT][2012][WINP1.C31][Nhom x][Tên đề tài]    
                       
                            gửi link qua email cho GV.


        Bài nộp được nộp khi vấn đáp


        File báo cáo mẫu để các bạn tham khảo: download
Comments