ĐH CNTT - Học kỳ 3 (2008 - 2009)


Liên hệ: ltwindows@ptvuong.com

Thông báo

        Lớp hè

            Ngày thi: 04/09/2009
        Thời gian: 9h15
        Địa điểm: phòng Lab CNPM - TT GDQP
           
            Khi đi thi các bạn mang sẵn đồ án đã làm, GV sẽ vấn đáp
            Gửi File .doc của các bạn cho GV qua mail trước 6h00 ngày 04/09/2009

             Báo cáo nộp theo yêu cầu
                Giải thích  thêm một số điểm trong yêu cầu nộp bài

                       1. File .DOC trình bày đề tài: giới thiệu để cho biết đề tài làm gì? mục đích phần mềm? chức năng phần mềm? để xây dựng được phần mềm cần lưu ý kỹ thuật gì?
                      2. Các Kĩ thuật quan trọng: trong mỗi đề tài, sẽ có các vấn đề quan trọng cần giải quyết. Hãy nêu rõ cách giải quyết các vấn đề này? Thuật toán? công nghệ cần sử dụng?
                                                   thư viện cần sử dụng? Mục đích của phần này muốn các bạn trình bày để chứng tỏ các bạn hiểu rõ về đoạn code mình đã đưa vào dựa trên những "gì"           
                                                    và để các bạn khác có thể tham khảo.
                  3. File .PPT : các bạn trình bày các ý chính trong file .doc. Mục đích để các bạn tập trình bày một bài báo cáo, không đơn giản là copy từ word bỏ sang.
                  4. File Hướng dẫn sử dụng CD : liệt kê các file và folder trên CD và tính năng, công dụng của chúng
                
        
            Các nhóm làm đề tài theo yêu cầu trao đổi trên lớp để thi vấn đáp.
            Mọi thắc mắc trao đổi qua mail.

            Các nhóm báo cáo ngày 06/08/2009 : 15, 16, 17, 24, 29, 32, 33, 35,36, 37, 39, 47, 4, 11, 12, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 34, 38, 41, 43, 45, 46 
        
            Yêu cầu: báo cáo đúng thứ tự, nhóm nào không có mặt xem như bỏ thi

            Các nhóm báo cáo ngày 30/07/2009 : 1, 8, 10, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27        

            Yêu cầu: báo cáo đúng thứ tự, nhóm nào không có mặt xem như bỏ thi

            Ngày 16/07/2009 do GV họp với phòng QLKH & HTQT nên lớp được nghỉ.

                Danh sách đăng ký đồ án(có nhận xét và yêu cầu) tính tới 10h30 ngày 29/07/2009

            Báo cáo nộp theo yêu cầu

                Nộp đăng ký đề tài trước 16/07/2009  (mỗi nhóm 1 hoặc 3 hoặc 4 SV)

                Bắt đầu báo cáo từ 16/07/2009

                Danh sách đồ án tham khảo
    
                

                             
                 
       
Yêu cầu môn học:
                
                Các sinh viên(nhóm sinh viên) thực hiện lại các đồ án môn học đã thực hiện hoặc đăng ký đồ án mới rồi trình bày đồ án trước lớp, GV sẽ có thêm các yếu cầu về chỉnh sửa nâng cấp cũng như giải     
                thích về đồ án của mình từ đó GV sẽ chấm điểm cho các đồ án.

Bài giảng:  
                
                    Chương 0 - Giới thiệu môn học
                    
                    Chương 1 - Tổng quan
                    
                    Chương 2 - Ngôn ngữ C#
                
                    Chương 3 - Lập trình Gui (full)

                    Chương 4 - Xử lý sự kiện nhập      

                    Chương 5 - GDI        code

                    Chương 6 - Font        code

Tài liệu tham khảo: 

                Thư mục 1

                Thư mục 2

                Programming Microsoft Windows With C# Book


                Pro_NET_2_0_Graphics_Programming-book

                Pro_NET_2_0_Graphics_Programming-Code

                Các giải pháp lập trình C#

Comments